Semalt hünärmeni SMO & SMM üçin Facebook we Twitter hilelerini açýar

“Twitter” -den we “Facebook” -dan nädip köp sanly pikir almalydygy barada pikiriňiz barmy? “Facebook” we “Twitter” iň akylly sosial ulgamlaryň ikisidir, olary paýhasly ulansaňyz we esasy aýratynlyklaryny optimizirleseňiz ajaýyp gatnaşyga mümkinçilikleri üpjün edýär diýsek ýalňyşmarys. Sosial media marketologlary üçin bu kyn iş däl, ýöne täze gelenler üçin ösen usullardan bihabarlygy sebäpli islenýän netijeleri almak mümkin bolmaz. FaceBook & Twitter-iň düzgünlerine we düzgünlerine täzeden göz aýlamaly we gündelik gyzykly mazmuny nädip döredip boljakdygyny seljermeli.

Semalt Digital Services” -iň öňdebaryjy hünärmenleriniň biri Frank Abagnale makalada ýeterlik tejribe toplamak üçin käbir maslahatlary paýlaşdy.

Subýekt bilen baglanyşykly wideolary iberiň

Ilki bilen ýatda saklamaly zadyňyz, mowzuk bilen baglanyşykly mazmuny we wideolary Facebook we Twitter-de ýerleşdirmekdir. Şoňa görä sosial media saýtlaryňyzy okamagy we görmegi we dolandyrmagy halaýanlaryňyza syn etmek möhümdir. Adamlaryň köpüsi Twitter we Facebook-dan organiki traffigi döretmegiň aňsatdygyny bilenoklar. Her gün ýüzlerçe müňlerçe zatlar ibermegiň zerurlygy ýok. Wideo we gysga klipler bilen sagatda diňe bir zat size peýdaly bolar.

Sitata suratlaryny paýlaşyň

Degişli wideo tapyp bilmeseňiz, sosial media web sahypalarynda sitata we suratlary paýlaşyp bilersiňiz. Adamlar akyl derejesini durnukly saklaýan we şahsyýetinde oňynlyk döredýän ylham beriji sözleri gowy görýärler. Olara her ýarym sagatdan sitata suratlaryny paýlaşyp, ähli kynçylyklardan we duýgulardan dynmaga kömek edip bilersiňiz. Bu size ýokary hilli netijeleri berer we ýazgylaryňyzyň özara täsirini, web sahypaňyzyň sanyny ep-esli derejede artdyryp biler.

Organiki ýazgylaryňyzy nyşana alyň

“Facebook” ýazgylaryňyzy birnäçe adam bilen çäklendiren bolsa, iň gowy wariant, “Facebook” mahabatlary arkaly organiki ýazgylaryňyzy nyşana almakdyr. Şeýle etmek, ýazgylaryňyza we web sahypaňyza onlaýn has köp täsir edip biler we başgalaryň arasynda öz markaňyz barada habarlylygy döredip biler. Diňe “Facebook” däl, “Twitter” hem onlaýn aragatnaşygyňyzy artdyrmagyň gowy usulydyr. Size kän çykdajy etmeýän, ýöne gaty gowy netijeleri berip biljek mahabatlaryny ulanyp bilersiňiz.

Trendörite mowzuklar bilen döredijilikli boluň

“Facebook” we “Twitter” tendensiýalar we gybat barada aýdylanda hakyky wagta has ýakyn bolansoň, sosial media muşdaklaryňyzy köpeltmek üçin ýörgünli mowzuklar bilen döredijilik gazanyp bilersiňiz. Habar makalalaryny we ýörgünli ýazgylary has köp paýlaşmagyňyzy maslahat berýäris. Bu, sahypaňyza we sosial media profilleriňize beýlekilerden has köp täsir eder we köp sanly janköýer almak mümkinçiligiňiz artar.

Görkezilen sanawlary dörediň we paýlaşyň

Kesgitlenen sanawlar döredilip, Twitter we Facebook-da paýlaşylsa gowy. Bu sosýal mediýa web sahypalary gözleg netijelerini süzýärler we ulanyjylaryna belli bir maglumat we mazmunly maglumatlary alýarlar. Şeýle ýazgylary we mazmuny köp mukdarda döreden bolsaňyz, birnäçe hepdäniň içinde köp janköýer we yzarlaýjy alyp bilersiňiz.

send email